Bilgi birikiminin yeni ürün ve teknolojilerin ortaya çıkmasına yaptığı katkı ekonomik büyümenin temel dayanağıdır. Üniversiye Sanayi İşbirliği bugüne kadar akademisyen ve sanayicilerin görüşleri, tarafların birbirini anlamadığı önceliklerin ve beklentilerin  farklı olduğu , beraber çalışma konusunda tecrübe azlığı  gibi sebeplerle yeterli düzeye ulaşamamıştır.Üniversite ve sanayı arasındaki çalışma kültürlerinin farklı olması doğaldır bu devam edecektir.Bu iki yapının beraber çalışmasını sağlayacak arayüz yapıları önemlidir. SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi bu arayüz işlevini  bölgede yerine getirme rolünü üstlenmiştir.

Üniversite Sanayi İşbirliği ile ilgili Hedeflerimiz

  • Sanayi kuruluşlarının ziyaret edilerek problem alanlarının tespit edilmesi, çözüm için proje çağrıları toplanması, firmaların ihtiyaç analizinin oluşturulması, firmaların AR-GE proje fikirlerinin ve taleplerinin belirlenmesi, Üniversite bünyesindeki araştırmacıların sahip olduğu teknolojik bilginin sanayici eksenine aktarılması.
  • Ayrıca Üniversitede oluşan fikirlerin projelendirilmesi, projelerin sanayi kuruluşlarına duyurulması ve tanıtılması, Üniversitede belli aşamaya gelmiş araştırmaların veri tabanında bulunan sanayi kuruluşlarına sunularak teknolojik ürüne yönelik proje oluşturulması, Üniversite altyapısının (Laboratuar gibi) özel sektöre kuruluşları tarafından değerlendirilmesinin sağlanması, Sanayi destekli kontratlı Ar-Ge projelerinin gerçekleştirilmesi, Üniversite-Sanayi işbirliğine dayalı bölgesel, ulusal ve uluslararası çağrılar doğrultusunda çalışmalar yapılması.
  • Belirlenen ihtiyaçlar ve proje fikirleri neticesinde, proje sürecinde beraber çalışacak sanayici ve ilgili akademisyenin belirlenmesi, Eşleştirme neticesinde ortaklık ve işbirliği kararı alan akademisyen ve sanayiciye proje oluşturma ve  işbirliği anlaşmalarının hazırlanmasında, projenin yürütme ve izlenmesi aşamasında  destek verilmesi,Ulusal/Uluslararası ortaklıklar kurulmasına destek sağlanması